Pokud registrujete, že Vám zákazník či klient neuhradil fakturu nebo jste půjčili peníze na základě smlouvy o zápůjčce případně na základě směnky a dlužník Vám nevrací peníze včas nebo evidujete jinou pohledávku z různých titulů, aplikace MONEY.TARGET je zde pro Vás.

Níže je uvedený základní výčet podkladů/informací, které je zapotřebí dodat za účelem zpracování jednotlivých typů pohledávek. Ve vztahu ke všem typům pohledávek pak platí, že věřitel musí nejprve identifikovat sebe a dále, že musí označit osobu dlužníka, a to údaji požadovanými aplikací MONEY.TARGET.

Dále viz poznámky k jednotlivým typům pohledávek:

Neuhrazená faktura

Je Váš dlužník po splatnosti s úhradou faktury za objednané zboží, provedené služby ...

Nesplacená zápůjčka

Pokud Vám dlužník částečně nebo zcela neuhradil peníze z titulu smlouvy o zápůjčce, jsme schopni Vám pomoci Váš dluh vymoci ...

Nesplacená směnka

Zajišťujeme rovněž vymáhání pohledávek z titulu neuhrazené směnky ...

Dlužný nájem či podnájem

Tato část se týká věřitelů (pronajímatelů v případě nájmu a nájemců v případě podnájmu), kterým nájemce či podnájemce neuhradil včas nájem ...

Náhrada škody

Poškodil Vám někdo majetek nebo způsobil nemajetkovou újmu např. v důsledku způsobené dopravní nehody ...

Dlužná mzda

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu v řádném termínu dle pracovní smlouvy ...

Pohledávka společenství vlastníků jednotek za jeho členy

Má Vaše společenství vlastníků jednotek pohledávky za jeho členy z titulu neuhrazených ...

Pohledávky z dlužného výživného

Pouze pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím soudu, případně vzniklé na základě dohody rodičů u stanovení výživného ...

Jiné pohledávky

Pokud se Vaše pohledávka netýká ani jedné ze shora uvedených problematik, neváhejte se na nás obrátit a nahrajte do příloh veškeré dokumenty ...