Aplikace MONEY.TARGET je rychlá, pružná a vysoce účinná.

V případě úspěšného vyřešení Vaší pohledávky obdržíte 100% dlužné jistiny.

Aplikaci MONEY.TARGET můžete použít pro pohledávky za fyzickými osobami, občany České republiky, a to již od dlužných jistin ve výši 10.000 korun. Řešení Vašeho problému bude svěřeno do rukou některé ze spolupracujících advokátních kanceláří, máte tedy jistotu, že se Vašemu problému bude věnovat ten, kdo je k takové činnosti oprávněn a odborně vybaven.

Zde najdete přehled nejfrekventovanějších typů pohledávek, jejich stručnou charakteristiku, úskalí a mimo jiné také soupis důkazních prostředků, které jsou k úspěšné práci potřebné.

Jak začít používat aplikaci MONEY.TARGET?

Nemusíte nikam chodit, jezdit, nikomu volat. Pro použití aplikace MONEY.TARGET nemusíte uzavřít žádnou písemnou smlouvu (viz. PODMÍNKY). Zadání Vaší pohledávky do aplikace MONEY.TARGET je vždy zcela bezplatné. Veškerá data, která zadáte, jsou důvěrná. Aplikace MONEY.TARGET postupuje přísně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Proto je před zadáním dat (níže uvedenými způsoby) nutné pozorně si přečíst nezbytné PODMÍNKY pro zpracování dat souvisejících s pohledávkou („PODMÍNKY“).

Svoji pohledávku můžete zadat do aplikace MONEY.TARGET z pohodlí domova, a to dvojím způsobem:

  1. pomocí Mobilní aplikace MONEY.TARGET. Mobilní aplikaci MONEY.TARGET si stáhnete zdarma do svého mobilního telefonu (App Store pro iOS a Google Play pro Android) a následně ji odemknete QR kódem, který Vám rovněž zdarma předá kterýkoliv z našich spolupracovníků. Stvrdíte přečtení a porozumění PODMÍNKÁM, a po odsouhlasení těchto můžete začít zadávat nezbytné údaje. K předběžnému orientačnímu posouzení pohledávky (viz. PODMÍNKY) jsou zapotřebí informace o Vás, o osobě dlužníka, stručný popis pohledávky a všechny dokumenty, které máte k pohledávce k dispozici (čitelné fotografie). Aplikace MONEY.TARGET Vás bude v tomto interaktivně vést, takže nemusíte mít žádné obavy ohledně toho, jaká data je nezbytné do aplikace zadat.
  2. analogicky pomocí této webové aplikace. Shora uvedené nezbytné informace můžete zadat ZDE, v rámci této webové aplikace. Systém pro zadání pohledávky se Vám otevře po zadání číselného kódu některého z našich spolupracovníků.

Další postup

Po zadání nezbytných informací k pohledávce bude provedena kontrola jejich úplnosti a relevance a v případě potřeby budete vyzváni k doplnění potřebných informací (vše bezplatně). Následuje orientační posouzení pohledávky (viz. PODMÍNKY) z dostupných veřejných zdrojů (zdarma), aby se zabránilo zbytečné činnosti u zřejmě nevymahatelných pohledávek (například v případě, že dlužník je v insolvenci a navíc uplynula lhůta k přihlášení pohledávek).

Poté je případ předán některé ze spolupracujících advokátních kanceláří. Advokátní kancelář Vám poté zašle plnou moc a příkazní smlouvu (opět bezplatně) a po podpisu těchto dokumentů z Vaší strany budou neprodleně zahájeny kroky k vymožení pohledávky. Tedy jedinou smlouvu, kterou uzavřete, je ta s advokátní kanceláří, a to za jasných podmínek uvedených níže, přičemž text smlouvy je dostupný ZDE.

Mimosoudní vymáhání

Dlužníkovi je v prvním kroku zaslána advokátní kanceláří předžalobní výzva k úhradě dlužné částky s veškerým příslušenstvím (úroky apod.). Pokud dlužník pohledávku po této výzvě uhradí, získáte zpět celou dlužnou jistinu. Odměnu advokátní kanceláře hradí dlužník částkou, která byla stanovena ve výzvě k úhradě nad rámec dlužné jistiny, čili opět Vás to nic stát nebude. V úvahu dále připadají i různé formy smírného řešení problému, pokud dlužník pohledávku najednou neuhradí, ale projeví vůli situaci řešit (například splátkový kalendář). V takovémto případě bude odpovídající dokumentace, na základě předchozího projednání s Vámi, zpracována advokátní kanceláři, za což opět nebudete nic hradit.

Soudní vymáhání

V případě, že se výzva k úhradě zcela mine účinkem, následuje vymáhání soudní, zpracováním a následným podáním relevantního návrhu/žaloby. I v tomto případě Vás to nebude nic stát, uhradit případně musíte pouze soudní poplatek ve výši 1.000 korun v případě řízení o vymožení pohledávky do 20.000 korun a v řízeních o vymožení pohledávky nad 20.000 korun českých 5% z vymáhané jistiny, což vyplývá ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. V případě zcela úspěšného vymožení samozřejmě dostanete zpět kromě celé dlužné jistiny i uhrazený soudní poplatek. Pokud vymáhání pohledávky nebude úspěšné, nemusíte za odvedenou práci s vymáháním pohledávky nic hradit, neboť pro tento případ nemusíte hradit spolupracující advokátní kanceláři žádnou odměnu.

Exekuce

Pokud by dlužník neuhradil svůj dluh ani na základě rozhodnutí soudu, následuje exekuční řízení, v rámci kterého veškeré náklady nese dlužník.


Z výše popsaného jasně vyplývá, že za shora popsané činnosti související s vymáháním pohledávky nezaplatíte ani korunu. V případě úplného úspěchu tedy získáte zpět celou dlužnou částku, přičemž veškeré související náklady budou vymáhány od dlužníka.