Klientská sekce »
Úvodní stránka » Podmínky pro zpracování dat

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE MONEY.TARGET

dále jen jako „Podmínky“

I.

Základní pojmy

Aplikace MONEY.TARGET: Je mobilní aplikace, resp. webová aplikace (dle způsobu, jakým uživatel vstoupí do aplikace), jejímž prostřednictvím fyzické či právnické osoby mající pohledávku za fyzickými osobami, občany České republiky minimálně ve výši 10.000,--Kč projeví zájem o posouzení vymahatelnosti pohledávky ze strany provozovatele aplikace MONEY.TARGET a dále o případné následné vymáhání této pohledávky některou ze spolupracujících advokátních kanceláří, a za tímto účelem zadají do aplikace MONEY.TARGET potřebná data dle druhu vymáhané pohledávky (dále jen „Aplikace“)

Provozovatel: Provozovatelem je obchodní korporace MONEY.TARGET s.r.o., IČ: 07066597, se sídlem: Dubská 2047, 415 01 Teplice, doposud zapsané v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 294070, která je oprávněna provozovat Aplikaci (dále jen „Provozovatel“)

Uživatel: Každá fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele mající pohledávku za fyzickými osobami, občany České republiky minimálně ve výši 10.000,--Kč, která se rozhodla pro použití Aplikace a souhlasí s těmito Podmínkami, a za tímto účelem zadá do Aplikace potřebná data a poskytne nezbytnou součinnost (dále jen „Uživatel“)

Pohledávka : Pohledávka Uživatele za fyzickými osobami, občany České republiky minimálně ve výši 10.000,--Kč, kterou se Uživatel rozhodl zadat do Aplikace (dále jen „Pohledávka“)

Spolupracující

advokátní kancelář: Advokát, sdružení advokátů, případně právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, která spolupracuje s Provozovatelem Aplikace a s níž Uživatel uzavírá příkazní smlouvu o poskytnutí právní pomoci za účelem vymáhání své Pohledávky (dále jen „Spolupracující advokátní kancelář“). Seznam Spolupracujících advokátních kanceláří je uvedený zde.

GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – general data protection regulation -které nabylo účinnosti 25.5.2018 (dále jen „GDPR“)

Osobní údaj: Jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaj“)

Zpracování osobních údajů: Je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení (dále jen „zpracování Osobních údajů“)

II.

Bezúplatná příkazní smlouva uzavřená s Provozovatelem

1. Tyto Podmínky upravují základní pravidla pro používání Aplikace a základní práva a povinnosti Uživatelů při používání Aplikace. Vložením dat Uživatel akceptuje bezvýhradně tyto Podmínky vztahující se k Aplikaci.

2. Uživatel akceptací těchto Podmínek bere na vědomí, že v okamžiku, kdy do Aplikace vloží požadovaná data o své Pohledávce, dochází mezi Uživatelem a Provozovatelem k uzavření bezúplatné příkazní smlouvy (dále jen „příkazní smlouva s Provozovatelem“), jejímž předmětem je závazek Provozovatele provést bezplatné předběžné neúplné orientační vyhodnocení Pohledávky, které je podmíněno tím, že za součinnosti s Uživatelem budou zkompletovány nezbytné informace a podklady vztahující se k Pohledávce (v podrobnostech viz TYPY POHLEDÁVEK zde). V souvislosti se shora uvedeným se pak činí nepochybným, že Aplikace a/nebo Provozovatel nejsou povinny verifikovat informace, které obdrží od Uživatele a jsou tak výslovně oprávněny považovat tyto poskytnuté informace za pravdivé, úplné, a tudíž zcela spolehlivé.

3. Provozovatel je povinen informovat Uživatele (postačí emailem) o výsledku své činnosti do 1 kalendářního měsíce od vložení úplných požadovaných údajů do Aplikace. V rámci informace dle předchozí věty postačí toliko uvedení předběžného závěru/doporučení o tom, zda má nějaký význam Pohledávku postupovat k řešení Spolupracující advokátní kanceláři (dále jen jako „Předběžné vyhodnocení Pohledávky“). Pokud Provozovatel neinformuje Uživatele v rámci shora uvedené lhůty, tak se má za to, že Předběžné vyhodnocení Pohledávky má záporný výsledek. V takovém případě příkazní smlouva s Provozovatelem bez dalšího zaniká a Uživatel nemá právo domáhat se poskytnutí Předběžného vyhodnocení Pohledávky.

4. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením příkazní smlouvy s Provozovatelem, Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné promlčení/prekluzi nebo za jinou formu oslabení či zániku Pohledávky!! Je tak zcela na Uživateli, aby si pohlídal řádné a včasné uplatnění Pohledávky, tak aby nedošlo ke škodě na majetku Uživatele!!

5. Uživatel není povinen se Předběžným vyhodnocením Pohledávky řídit, nebo využít služeb doporučené Spolupracující advokátní kanceláře, jak je dále podrobněji uvedeno. Uživatel může přijmout nebo odmítnout výsledek Předběžného vyhodnocení Pohledávky, a to zcela dle svého uvážení.

6. Předběžné vyhodnocení Pohledávky je za shora uvedených podmínek poskytováno zdarma, přičemž toto vychází toliko ze zohlednění několika vybraných dílčích faktorů, a tudíž má toliko zevrubný informativní charakter. Vzhledem k výše uvedenému neposkytuje Provozovatel záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost poskytnutého Předběžného vyhodnocení Pohledávky a neodpovídá tak za jakékoliv následky způsobené případným užitím tohoto. Předběžné vyhodnocení Pohledávky tak nemůže být bráno jako kvalifikované odborné poradenství a toto v žádném případě nenahrazuje profesionální právní služby, které mohou být poskytovány pouze specializovanými subjekty (tj. zejména advokáty či notáři).

7. Pokud Provozovatel dojde k zápornému (L ) Předběžnému vyhodnocení Pohledávky, pak tímto příkazní smlouva s Provozovatelem zaniká, a to ke dni, kdy byl Uživateli odeslán email o záporném výsledku Předběžného vyhodnocení Pohledávky (či došlo k marnému uplynutí lhůty dle čl. II. odst. 3 těchto Podmínek).

8. Pokud Provozovatel dojde ke kladnému (J ) Předběžnému vyhodnocení Pohledávky, pak Provozovatel následně předá obratem (tj. do 7 pracovních dnů od odeslání informace o pozitivním Předběžném posouzení Pohledávky) takto připravenou Pohledávku k dalšímu zpracování některé ze Spolupracujících advokátních kanceláří. Uživatel pak bude v rámci dalšího postupu kontaktován přímo Spolupracující advokátní kanceláří.

9. Uživatel bere na vědomí, že v případě předání Pohledávky Provozovatelem Spolupracující advokátní kanceláři bude další faktické/právní vymáhání Pohledávky podmíněno uzavřením příkazní smlouvy o poskytnutí právní pomoci se Spolupracující advokátní kanceláří (dále jen jako „příkazní smlouva s AK“). Vzorové znění příkazní smlouvy s AK je dostupné zde. Uživatel přitom není jakkoli povinován příkazní smlouvu s AK uzavřít. Stejně tak ani Spolupracující advokátní kancelář není povinována uzavřít příkazní smlouvu s AK, když Spolupracující advokátní kancelář může například objevit právní překážky bránící faktickému uplatnění Pohledávky (např. to, že nárok Uživatele zanikl).

10. Pokud k uzavření příkazní smlouvy s AK nedojde, nebude s Pohledávkou dále jakkoli pracováno a příkazní smlouva s Provozovatelem zaniká, a to ke dni, kdy Uživatel oznámí Spolupracující advokátní kanceláři a/nebo Provozovateli, že neuzavře příkazní smlouvy s AK. Stejně je postupováno, pokud příkazní smlouvu s AK odmítne uzavřít Spolupracující advokátní kancelář.

11. Uživatel je oprávněn příkazní smlouvu s Provozovatelem kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu, a to jednostrannou písemnou výpovědí doručenou na adresu sídla Provozovatele, přičemž příkazní smlouva s Provozovatelem je takto ukončena ke dni doručení písemné výpovědi Uživatele na adresu sídla Provozovatele.

12. Provozovatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení příkazní smlouvy s Provozovatelem vymazat z Aplikace údaje zadané Uživatelem.

13. Uživatel bere na vědomí, že ukončení příkazní smlouvy s Provozovatelem neznamená automaticky ukončení příkazní smlouvy s AK (byla-li tato uzavřena). Příkazní smlouva s AK může být ukončena jen za podmínek v ní stanovených, a to právním jednáním směřovaným přímo vůči Spolupracujícímu advokátní kanceláři, a tedy nikoli vůči Provozovateli. Provozovatel není smluvní stranou příkazní smlouvy s AK, a tudíž nenese žádnou odpovědnost za činnost/nečinnost Spolupracující advokátní kanceláře, resp. za kvalitu činnosti Spolupracující advokátní kanceláře.

III.

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Uživatelé použitím Aplikace vkládají do ní své Osobní údaje (v případě, že Uživatelem je fyzická osoba), případně Osobní údaje osob jednajících za Uživatele (v případě, že Uživatelem je právnická osoba), které Provozovatel dále zpracovává jako správce osobních údajů ve smyslu GDPR. Uživatel jako fyzická osoba, případně osoba jednající za Uživatele, který je právnickou osobou, jsou subjektem údajů ve smyslu GDPR (dále také jako „subjekt údajů“).

2. Konkrétními Osobními údaji, které Provozovatel jako správce zpracovává, jsou zejména:

a) Údaje identifikační / kontaktní

- jméno a příjmení

- adresa trvalého pobytu

- adresa sídla, případně jiná kontaktní adresa

- datum narození, případně rodné číslo (jde-li o povinný identifikátor)

- IČ

- DIČ

- název právnické osoby, v rámci které subjekt údajů působí

- funkce subjektu údajů v rámci právnické osobě, v níž tento působí

- kontaktní telefonní číslo včetně případných odvozených služeb jako viber, whatsapp, atd.

- kontaktní e-mail

- případně číslo bankovního účtu

- ID datové schránky

 

b) Údaje o Pohledávce

- relevantní identifikace smlouvy, na jejímž základě Pohledávka vznikla, případně jiné právní skutečnosti či právního jednání, na základě kterého Pohledávka vznikla

- listiny vztahující se k Pohledávce.

 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány

a) z důvodu plnění příkazní smlouvy s Provozovatelem, 3

b) plnění zákonných povinností,

c) z důvodu oprávněných zájmů Provozovatele

(dále jen vše souhrnně jako „Zákonné důvody“). Ke zpracování Osobních údajů tedy není zapotřebí souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů pak není oprávněn odmítnout zpracování údajů z důvodu plnění příkazní smlouvy s Provozovatelem či splnění zákonných povinností.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění Zákonných důvodů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

5. Ve smyslu GDRP má každý dotčený subjekt údajů, v případě, že bude pro Provozovatele identifikovatelnou osobou a prokáže Provozovateli svoji totožnost tato práva:

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

- právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)

- právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

- právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

6. Uživatel souhlasem s těmito podmínkami vyslovuje svůj výslovný souhlas s tím, aby jeho Osobní údaje ve smyslu těchto Podmínek byly předány konkrétní Spolupracující advokátní kanceláři za účelem dalších kroků v rámci vymáhání Pohledávky jako dalšímu zpracovateli Osobních údajů ve smyslu GDPR.

7. Uživatel prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

8. Pro zabezpečení osobních údajů Provozovatel přijal zejména následující opatření:

- zámky

- elektronické zabezpečení

- omezení přístupových práv

- provádění bezpečnostních záloh

- šifrování

- an􀆟virová ochrana

9. Porušení zabezpečení Osobních údajů, případně též únik osobních údajů je Provozovatel povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislos􀆟 na míře ohrožení též Uživatelům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku Osobních údajů.

IV.

Odkazy na cizí internetové stránky

Aplikace může obsahovat odkazy na cizí internetové stránky. Provozovatel neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah cizích internetových stránek.

V.

Poskytování informací v rámci Aplikaci

Cílem Provozovatele je, aby informace obsažené v Aplikaci byly aktuální a přesné. Vzhledem k charakteru elektronické komunikace a extrémně rychle měnící se právní úpravě, však Provozovatel nemůže garantovat jejich naprostou aktuálnost, přesnost a kompletnost. Vzhledem k výše uvedenému neposkytuje Provozovatel záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost zde zveřejněných informací a neodpovídá tak za jakékoliv následky způsobené případným užitím těchto informací. Poskytnuté informace v rámci Aplikace nemohou být brány jako odborné poradenství a tyto v žádném případě nenahrazují profesionální právní služby, které mohou být poskytovány pouze specializovanými subjekty (tj. zejména advokáty či notáři).

MONEY.TARGET s.r.o.

Provozovatel